نحوه امتیاز گیری در جشنواره اوای زرین شامل 2 بخش ذیل می باشد:

 

        امتیازات تشویقی

به پذیرندگانی که عضو باشگاه مشتریان فن آوا شده اند 20 امتیاز تعلق می گیرد.

پذیرندگانی که پروفایل خود را تکمیل نمایند 20 امتیاز تعلق می گیرد، 

 

 

امتیازات عملکردی

 

ردیف

مدل امتیاز

نوع امتیاز

میزان امتیاز

1

تراکنش بر پایانه فروش

تراکنش خرید بالاتر از 250.000 ریال

3

تراکنش خرید پایینتر از 250.000 ریال

1

تراکنش قبض

2

تراکنش شارژ

2

2

مانده حساب بانکی(رسوب)

به ازاء هر 500.000 ریال

10

 

 

در یک تراکنش خرید بالای 25،000 تومان 3 امتیاز تعلق می گیرد. بعنوان مثال در یک خرید 100،000 تومانی 12 امتیاز به ازاء خرید شارژ 2امتیاز و پرداخت قبوض 2 امتیاز به پذیرنده تعلق می گیرد.