شرایط عضویت در باشگاه مشتریان به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. آغاز عضویت اعضا از زمان ورود به باشگاه تا یکسال ادامه خواهد یافت.کلیه اعضای باشگاه یکبار در سال می توانند از جوایز ثابت باشگاه استفاده نمایند. فرصت دریافت کلیه جوایز باشگاه تنها تا پایان سال عضویت پذیرنده خواهد بود.
2. در صورت بروز هرگونه تخلفی از سوی پذیرنده ( مطابق با قوانین بانک مرکزی و یا شرکت شاپرک) باشگاه عضویت پذیرنده را لغو و یا از او کسر امتیاز خواهد نمود.
3. در صورت وقوع اشتباه در واریز جوایز نقدی به حساب پذیرندگان، باشگاه در هر زمان مختار خواهد بود به طور مستقل و بدون نیاز به انجام هر گونه تشریفات اداری و قضایی و دریافت اجازه کتبی از پذیرنده در رفع اشتباه و برگشت از حسابهای پذیرنده اقدام نماید.تشخیص باشگاه نسبت به وقوع هر نوع اشتباه یا پرداخت من غیر حق و لزوم برگشت از حساب، معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
4. در صورت وجود حساب مشترک متصل به دستگاه، تحویل جوایز مشروط به ارائه رضایت نامه رسمی صاحبان حساب خواهد بود.
5. ارائه کلیه خدمات از طرف باشگاه بر طبق ضوابط و مقررات بانک ........ و شرکت فن آوا کارت و صرفاً براساس اطلاعات دریافتی از آخرین نوبت عضوگیری امکان پذیر خواهد بود.
6. در صورت استفاده پذیرنده از جوایز ثابت باشگاه یا برنده شدن در قرعه کشی ها، باشگاه مختار خواهد بود امتیاز او را کاهش دهد.
7. پذیرنده جهت عضویت در باشگاه پذیرندگان و استفاده از مزایا موظف به امضای فرم عضویت (بصورت الکترونیکی یا فیزیکی) می باشد. ارائه مدارک شناسایی معتبر جهت استفاده از خدمات و مزایای باشگاه الزامی است.
8. تعلق جایزه به پذیرنده دارای شخصیت حقوقی، مشروط به ارائه مدارک مثبته رسمی از سوی دارندگان امضاء مجاز، خواهد بود.
9. جوایز و خدمات ارائه شده از سوی باشگاه تنها به شخص پذیرنده تعلق خواهد گرفت. در صورت وجود حساب مشترک و تقاضای یکی از صاحبین حساب مبنی بر انتقال جایزه به ثالث، ارائه رضایت نامه رسمی از سوی سایر صاحبین حساب ضروری خواهد بود.
10. در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی صاحب یا صاحبین حساب، تحویل جایزه به وراث، ولی یا قیم یا مدیر تصفیه در صورت ارائه گواهی مثبته رسمی و قضایی امکان پذیر خواهد بود. در صورت وصول بازداشت نامه به شعبه مربوطه یا باشگاه از سوی مراجع ذیصلاح جهت بازداشت موجودی حساب یا جایزه صاحب یا صاحبین حساب، تحویل جایزه مشروط به اجازه رسمی از سوی مرجع مربوطه خواهد بود.
11. باشگاه هیچگونه مسئولیتی در خصوص کیفیت جوایز و خدمات ارائه شده به پذیرندگان و خسارات محتمل الوقوع ناشی از آنها را بر عهده نداشته و پذیرنده حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.
12. پذیرنده به نحو غیر قابل عزل، اختیار اعمال هر نوع تغییر (اعم از تحدید یا تضاعف) در کلیه حقوق مکتسبه و متصوره و محتمله ناشی از موارد مذکور در این فرم (اعم از تغییر در پارامترهای محاسبه امتیازات و حداقل امتیازات سطوح با توجه به شرایط مختلف و ...) را به صلاحدید شرکت فن آوا کارت واگذار نمود.
13. شرکت در هر زمان مختار خواهد بود، پایان عملیات باشگاه را اعلام نماید. باشگاه نیز در نحوه امتیازدهی و محاسبه آن حسب ضوابط و مقررات خود اقدام خواهد نمود.
14. پذیرنده ضمن قبول کلیه بندهای فوق مراتب موافقت خود را با کان لم یکن شدن کلیه قوانین گذشته باشگاه اعلام می نماید.